Załącznik

REGULAMIN PRACOWNI FORMART:

 

Pracownia realizuje autorski program obejmujący naukę technik malarskich, rysunku i ceramiki.

Zajęcia są prowadzone przez Asię Kozikiewicz (artysta grafik) i Janusza Kozikiewicza (artysta grafik)

Zajęcia odbywają się cyklicznie w stałej porze trwającej odpowiednio od 50 minut, 80 minut lub 110 minut od 2.09.2020-27.06.2021.

Zajęcia odbywają się w pracowni FORMART w Katowicach przy ulicy Warzywnej 34

Cena obejmuje planowane zajęcia w czasie kalendarza z wyjątkiem podanych w zgłoszonych terminów w których zajęcia się nie odbędą, koszt materiałów do realizacji tematów, wypalanie i szkliwienie ceramiki z stron materiałów do malarstwa olejnego (podobrazia i olejne).

Nieobecność na zajęciach, bez związku na czas i przyczynę nie stanowi podstawy do podejmowania decyzji, bądź ich doświadczenie. Obowiązuje jeden miesiąc wypowiedzenia.

Podstawowe uzupełnienia nieobecności tylko w przypadku gdy nieobecność była zgłoszona co najmniej dzień wcześniej.

Zapewniamy opiekę i wsparcie w realizacji projektów.

Zajęcia są dedykowane do dzieci od trzeciego roku życia i młodzieży.

Warunkiem uczestnictwa jest umiejętność rozstania się z rodzicami na czas zajęć- dzieci na zajęciach bez rodziców / opiekunów.

Konieczne jest poinformowanie o problemach zdrowotnych i alergiach które mogą zaistnieć podczas pobytu w pracowni FORMART.

 

WYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH WRAZ

Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ

Wyrażam zgodę na przetwarzanie:

 

£ moich danych osobowych - imię i nazwisko opiekuna prawnego / rodzica

£ moich danych osobowych oraz danych osobowych kursanta - zaznacza osoba prezentująca niepełnoletniego dnia dziecka, mamy wybór w zakresie:

 

 1. imię i nazwisko,
 2. adres e-mail,
 3. numery telefonów,
 4. adres zamieszkania,
 5. data urodzenia, wiek
 6. imię i nazwisko właściciela konta bankowego oraz numer bankowego

 

oraz przyjmuję do wiadomości, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych danych w związku z ochroną danych osobowych danych iw sprawie danych osobowych, takich jak takie oraz uchylenie dyrektywy 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie), zwane dalej RODO, że:

1) Administratorem danych osobowych podanych przez nas jest PRACOWNIA RYSUNKU MALARSTWA I CERAMIKI FORMART  ul. Warzywna 34 Katowice.

2) Dane osoboweane będą dla potrzeb:

 •  możliwość i wykonania zawartej umowy na świadczenie usług oferowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
 •  realizacji zadań dydaktycznych z zawierania zawieranych umów na usługi szkoleniowe stanowiące ofertę Pracowni Rysunku Malarstwa i Ceramiki FORMART (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
 • Komunikacja komunikacyjna, w tym w celu oferowania produktów i usług pracowni, co oznacza połączenie z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • w innym celu i zakres, jeżeli Administrator udostępnia na odrębną pisemną zgodę (z art. 6 ust. 1 lit. a)
 • w celu archiwalnego przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit a RODO) oraz obowiązku ciążącego na Administracji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

3) Dane osobowe będą zobowiązane przez okres na jaki została zawarta umowa, a gdy zostanie ona rozwiązana lub wygaśnie, a gdy zostanie ona rozwiązana lub wygaśnie nie upłynie okres na zgłaszanie z niej roszczeń lub nie wygaśnie wymagania archiwizacyjny wynikający z przepisów księgowo-kwalifikacyjnych. Dane mogą przekazywać podmiotom, które będą z nich korzystać na zlecenie Administratora, w tym biurom rachunkowym podwykonawcom świadczących usługi informatyczne.

4) Państwa dane osobowe Administrator może przekazywać organizatorom konkursów plastycznych, podwykonawcom usług dydaktycznych

5) Posiadam Pan / Pani prawo do sprostowania sprostu danych oraz ich prawo do sprostowania, prawo do sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania;

6) Posiada Pani / Pan prawo cofnięcia na zezwolenie na dane dane w modyfikacji bez wpływu na zgodność z prawem, dokonano na zgody przed jej cofnięciem.

7) Posiada Pani / Pan prawo dopienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77.

8) Podanie przez Panią / Pana danych jest dobrowolne, tworzenie w celu zawarcia umowy i uczestniczenia kursanta w zajęciach przez Pracownię Rysunku Malarstwa I Ceramiki  FORMART .

 

 

Wyrażam zgadzam się i przyjmuję do wiadomości

 

……………………………… …………………… .. ……………………… .. ………………………………….

 

Data i podpis rodzica / opiekuna prawnego kursanta

 

                                                

Kontakt

FORMART

+48 501 412 942, +48 509 223 517

formart@vp.pl

Adres

ul.Warzywna 34

40-545 Katowice Polska