FORMart pracownia projektowa

Asia Kozikiewicz artysta grafik ilustrator malarz

Janusz Kozikiewicz artysta grafik ilustrator malarz

Ilustracje

ilustracje rysunki wykonane techniką tradycyjną. 

Proponujemy wykonanie ilustracji książek szczególnie dla dzieci plakatów

Projekty

projekty logo znaków graficznych eklibrisów piktogramów .

wizytówki plakaty projekty materiałów reklamowych

Malarstwo Rysunek Collage

malarstwo sztalugowe rysunek artystyczny kompozycje w technikach mieszanych i własnych

Projekty

,,

,,,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Projektanci

Janusz Kozikiewicz

 

.........

Projektanci

Asia Kozikiewicz

.......

Załącznik

REGULAMIN PRACOWNI FORMART:

 

Pracownia realizuje autorski program obejmujący naukę technik malarskich, rysunku i ceramiki.

Zajęcia są prowadzone przez Asię Kozikiewicz (artysta grafik) i Janusza Kozikiewicza (artysta grafik)

Zajęcia odbywają się cyklicznie w stałej porze trwającej odpowiednio od 50 minut, 80 minut lub 110 minut od 2.09.2020-27.06.2021.

Zajęcia odbywają się w pracowni FORMART w Katowicach przy ulicy Warzywnej 34

Cena obejmuje planowane zajęcia w czasie kalendarza z wyjątkiem podanych w zgłoszonych terminów w których zajęcia się nie odbędą, koszt materiałów do realizacji tematów, wypalanie i szkliwienie ceramiki z stron materiałów do malarstwa olejnego (podobrazia i olejne).

Nieobecność na zajęciach, bez związku na czas i przyczynę nie stanowi podstawy do podejmowania decyzji, bądź ich doświadczenie. Obowiązuje jeden miesiąc wypowiedzenia.

Podstawowe uzupełnienia nieobecności tylko w przypadku gdy nieobecność była zgłoszona co najmniej dzień wcześniej.

Zapewniamy opiekę i wsparcie w realizacji projektów.

Zajęcia są dedykowane do dzieci od trzeciego roku życia i młodzieży.

Warunkiem uczestnictwa jest umiejętność rozstania się z rodzicami na czas zajęć- dzieci na zajęciach bez rodziców / opiekunów.

Konieczne jest poinformowanie o problemach zdrowotnych i alergiach które mogą zaistnieć podczas pobytu w pracowni FORMART.

 

WYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH WRAZ

Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ

Wyrażam zgodę na przetwarzanie:

 

£ moich danych osobowych - imię i nazwisko opiekuna prawnego / rodzica

£ moich danych osobowych oraz danych osobowych kursanta - zaznacza osoba prezentująca niepełnoletniego dnia dziecka, mamy wybór w zakresie:

 

 1. imię i nazwisko,
 2. adres e-mail,
 3. numery telefonów,
 4. adres zamieszkania,
 5. data urodzenia, wiek
 6. imię i nazwisko właściciela konta bankowego oraz numer bankowego

 

oraz przyjmuję do wiadomości, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych danych w związku z ochroną danych osobowych danych iw sprawie danych osobowych, takich jak takie oraz uchylenie dyrektywy 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie), zwane dalej RODO, że:

1) Administratorem danych osobowych podanych przez nas jest PRACOWNIA RYSUNKU MALARSTWA I CERAMIKI FORMART  ul. Warzywna 34 Katowice.

2) Dane osoboweane będą dla potrzeb:

 •  możliwość i wykonania zawartej umowy na świadczenie usług oferowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
 •  realizacji zadań dydaktycznych z zawierania zawieranych umów na usługi szkoleniowe stanowiące ofertę Pracowni Rysunku Malarstwa i Ceramiki FORMART (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
 • Komunikacja komunikacyjna, w tym w celu oferowania produktów i usług pracowni, co oznacza połączenie z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • w innym celu i zakres, jeżeli Administrator udostępnia na odrębną pisemną zgodę (z art. 6 ust. 1 lit. a)
 • w celu archiwalnego przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit a RODO) oraz obowiązku ciążącego na Administracji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

3) Dane osobowe będą zobowiązane przez okres na jaki została zawarta umowa, a gdy zostanie ona rozwiązana lub wygaśnie, a gdy zostanie ona rozwiązana lub wygaśnie nie upłynie okres na zgłaszanie z niej roszczeń lub nie wygaśnie wymagania archiwizacyjny wynikający z przepisów księgowo-kwalifikacyjnych. Dane mogą przekazywać podmiotom, które będą z nich korzystać na zlecenie Administratora, w tym biurom rachunkowym podwykonawcom świadczących usługi informatyczne.

4) Państwa dane osobowe Administrator może przekazywać organizatorom konkursów plastycznych, podwykonawcom usług dydaktycznych

5) Posiadam Pan / Pani prawo do sprostowania sprostu danych oraz ich prawo do sprostowania, prawo do sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania;

6) Posiada Pani / Pan prawo cofnięcia na zezwolenie na dane dane w modyfikacji bez wpływu na zgodność z prawem, dokonano na zgody przed jej cofnięciem.

7) Posiada Pani / Pan prawo dopienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77.

8) Podanie przez Panią / Pana danych jest dobrowolne, tworzenie w celu zawarcia umowy i uczestniczenia kursanta w zajęciach przez Pracownię Rysunku Malarstwa I Ceramiki  FORMART .

 

 

Wyrażam zgadzam się i przyjmuję do wiadomości

 

……………………………… …………………… .. ……………………… .. ………………………………….

 

Data i podpis rodzica / opiekuna prawnego kursanta

 

                                                

Kontakt

FORMART

+48 501 412 942, +48 509 223 517

formart@vp.pl

Adres

ul.Warzywna 34

40-545 Katowice Polska