Prowadzimy zajęcia obejmujące rysunek, malarstwo, ceramikę i projektowanie graficzne dla dzieci i młodzieży w małym kameralnym gronie.


Jesteśmy absolwentami krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w twórczości posługujemy się malarstwem olejnym, rysunkiem, ceramiką i technikami własnymi .

Nasz pracownia powstała 1991

Sztuki plastyczne są naszą pasją, hobby, pracą, sposobem spędzania wolnego czasu.

Zachwyca nas twórczość dzieci, a praca z nimi daje nam dużo satysfakcj.

Z radością obserwujemy jak rozkwita talent w młodych artystach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pracownia rysunku malarstwa i ceramiki dla dzieci i młodzieży

Układając program kierujemy się własnymi wypracowanymi metodami. Naszym priorytetem jest rozkochać młodych w sztuce.  Po przez działania plastyczne próbujemy rozbudzić wyobraźnię, swobodę i łatwość przelewania swoich emocji na papier, uwrażliwić na piękno i harmonię, uaktywnić indywidualne predyspozycje i pomóc odnaleść własną estetykę , zapoznać z technikami malarskimi i graficznymi. Realizujemy tematy z wyobraźni i obserwacji natury, ćwiczymy projektowanie.                       

Młodzieży proponujemy studium postaci. 

Zależy nam by nasza propozycja była miłą alternatywą spędzania wolnego czasu - relaksem.   

                                                 Nic tak silnie nie stymuluje rozwoju mózgu, jak kreatywne zajmowanie się wszelkimi rodzajami sztuki. Dzieci powinny możliwie dużo tańczyć, śpiewać, lepić, rysować, malować i przede wszystkim bawić się ze sobą.

Zajęcia są dedykowane dla dzieci od trzeciego roku życia i młodzieży.

Regularne zajęcia trwają od początku września do czerwca.

W wakacje (lipiec sierpień) organizujemy dodatkowe zajęcia dla chętnych pozostających w mieście.

Pracujemy w małych 6-7 osobowych grupach- dzięki czemu każdy podopieczny traktowany jest indywidualnie.

Nasza pracownia jest profesjonalnie wyposażona.

Zajęcia trwają 50, 80, lub 110 minut.

Odbywają się cyklicznie raz w tygodniu.

 

Asia Kozikiewicz

                       Urodziłam się w 1967 roku w Katowicach                                 w znaku zodiaku wodnika. 

Dyplom obroniłam w 1992 roku na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych Kraków na Wydziale Grafiki w Katowicach.

Moje obrazy są kolorowe ponieważ kolor ma dla mnie duże znaczenie,  przedstawiam życie codzienne, otaczające pejzaże, martwe natury, portrety przyjaciół i rodziny.

Ulubiona technika : malarstwo olejne, rysunek, collage, kompozycje przestrzenne (technika własna). Wspólnie z mężem Januszem od 1991 roku prowadzimy pracownię plastyczną dla dzieci i młodzieży.

Janusz Kozikiewicz

Urodziłem się w 1961 r w Katowicach. Dyplom 1987 roku ASP Kraków zamiejscowy wydział grafiki w Katowicach. Ekspresyjne malarstwo wielkoformatowe o tematyce miejskiej panoramy miast istniejących bądź fikcyjnych pejzaże górskie w technice malarstwa olejnego, mieszanej gwaszu i rysunku. Wspólnie z żoną Asią od 1991 roku prowadzimy pracownię plastyczną dla dzieci i młodzieży.

aktualności

 

regularna zajęcia trwają od 1 września 2020 do 27 czerwca 2021

serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież lubiącą rysować i malować, lepić w glinie, rozwijać swoje umiejętności, pielęgnować swoją pasję, bawić się i relaksować.


 

1 / 3

prace zespołowe

studium postaci

happening

nasza pracownia

kopie obrazów

tematy dodatkowe

prace abstrakcyjne

rysunek

ceramika

 prace konkursowe lureatów konkursów

Załącznik

REGULAMIN PRACOWNI FORMART:

 

Pracownia realizuje autorski program obejmujący naukę technik malarskich, rysunku i ceramiki.

Zajęcia są prowadzone przez Asię Kozikiewicz (artysta grafik) i Janusza Kozikiewicza (artysta grafik)

Zajęcia odbywają się cyklicznie w stałej porze trwającej odpowiednio od 50 minut, 80 minut lub 110 minut od 2.09.2020-27.06.2021.

Zajęcia odbywają się w pracowni FORMART w Katowicach przy ulicy Warzywnej 34

Cena obejmuje planowane zajęcia w czasie kalendarza z wyjątkiem podanych w zgłoszonych terminów w których zajęcia się nie odbędą, koszt materiałów do realizacji tematów, wypalanie i szkliwienie ceramiki z stron materiałów do malarstwa olejnego (podobrazia i olejne).

Nieobecność na zajęciach, bez związku na czas i przyczynę nie stanowi podstawy do podejmowania decyzji, bądź ich doświadczenie. Obowiązuje jeden miesiąc wypowiedzenia.

Podstawowe uzupełnienia nieobecności tylko w przypadku gdy nieobecność była zgłoszona co najmniej dzień wcześniej.

Zapewniamy opiekę i wsparcie w realizacji projektów.

Zajęcia są dedykowane do dzieci od trzeciego roku życia i młodzieży.

Warunkiem uczestnictwa jest umiejętność rozstania się z rodzicami na czas zajęć- dzieci na zajęciach bez rodziców / opiekunów.

Konieczne jest poinformowanie o problemach zdrowotnych i alergiach które mogą zaistnieć podczas pobytu w pracowni FORMART.

 

WYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH WRAZ

Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ

Wyrażam zgodę na przetwarzanie:

 

£ moich danych osobowych - imię i nazwisko opiekuna prawnego / rodzica

£ moich danych osobowych oraz danych osobowych kursanta - zaznacza osoba prezentująca niepełnoletniego dnia dziecka, mamy wybór w zakresie:

 

 1. imię i nazwisko,
 2. adres e-mail,
 3. numery telefonów,
 4. adres zamieszkania,
 5. data urodzenia, wiek
 6. imię i nazwisko właściciela konta bankowego oraz numer bankowego

 

oraz przyjmuję do wiadomości, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych danych w związku z ochroną danych osobowych danych iw sprawie danych osobowych, takich jak takie oraz uchylenie dyrektywy 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie), zwane dalej RODO, że:

1) Administratorem danych osobowych podanych przez nas jest PRACOWNIA RYSUNKU MALARSTWA I CERAMIKI FORMART  ul. Warzywna 34 Katowice.

2) Dane osoboweane będą dla potrzeb:

 •  możliwość i wykonania zawartej umowy na świadczenie usług oferowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
 •  realizacji zadań dydaktycznych z zawierania zawieranych umów na usługi szkoleniowe stanowiące ofertę Pracowni Rysunku Malarstwa i Ceramiki FORMART (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
 • Komunikacja komunikacyjna, w tym w celu oferowania produktów i usług pracowni, co oznacza połączenie z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • w innym celu i zakres, jeżeli Administrator udostępnia na odrębną pisemną zgodę (z art. 6 ust. 1 lit. a)
 • w celu archiwalnego przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit a RODO) oraz obowiązku ciążącego na Administracji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

3) Dane osobowe będą zobowiązane przez okres na jaki została zawarta umowa, a gdy zostanie ona rozwiązana lub wygaśnie, a gdy zostanie ona rozwiązana lub wygaśnie nie upłynie okres na zgłaszanie z niej roszczeń lub nie wygaśnie wymagania archiwizacyjny wynikający z przepisów księgowo-kwalifikacyjnych. Dane mogą przekazywać podmiotom, które będą z nich korzystać na zlecenie Administratora, w tym biurom rachunkowym podwykonawcom świadczących usługi informatyczne.

4) Państwa dane osobowe Administrator może przekazywać organizatorom konkursów plastycznych, podwykonawcom usług dydaktycznych

5) Posiadam Pan / Pani prawo do sprostowania sprostu danych oraz ich prawo do sprostowania, prawo do sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania;

6) Posiada Pani / Pan prawo cofnięcia na zezwolenie na dane dane w modyfikacji bez wpływu na zgodność z prawem, dokonano na zgody przed jej cofnięciem.

7) Posiada Pani / Pan prawo dopienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77.

8) Podanie przez Panią / Pana danych jest dobrowolne, tworzenie w celu zawarcia umowy i uczestniczenia kursanta w zajęciach przez Pracownię Rysunku Malarstwa I Ceramiki  FORMART .

 

 

Wyrażam zgadzam się i przyjmuję do wiadomości

 

……………………………… …………………… .. ……………………… .. ………………………………….

 

Data i podpis rodzica / opiekuna prawnego kursanta

 

                                                

Kontakt

FORMART

+48 501 412 942, +48 509 223 517

formart@vp.pl

Adres

ul.Warzywna 34

40-545 Katowice Polska