Prowadzimy zajęcia obejmujące rysunek, malarstwo, ceramikę i projektowanie graficzne dla dzieci i młodzieży w małym kameralnym gronie.


Jesteśmy absolwentami krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w twórczości posługujemy się malarstwem olejnym, rysunkiem, ceramiką i technikami własnymi .

Nasz pracownia powstała 1991

Sztuki plastyczne są naszą pasją, hobby, pracą, sposobem spędzania wolnego czasu.

Zachwyca nas twórczość dzieci, a praca z nimi daje nam dużo satysfakcj.

Z radością obserwujemy jak rozkwita talent w młodych artystach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pracownia rysunku malarstwa i ceramiki dla dzieci i młodzieży

Układając program kierujemy się własnymi wypracowanymi metodami. Naszym priorytetem jest rozkochać młodych w sztuce.  Po przez działania plastyczne próbujemy rozbudzić wyobraźnię, swobodę i łatwość przelewania swoich emocji na papier, uwrażliwić na piękno i harmonię, uaktywnić indywidualne predyspozycje i pomóc odnaleść własną estetykę , zapoznać z technikami malarskimi i graficznymi. Realizujemy tematy z wyobraźni i obserwacji natury, ćwiczymy projektowanie.                       

Młodzieży proponujemy studium postaci. 

Zależy nam by nasza propozycja była miłą alternatywą spędzania wolnego czasu - relaksem.   

                                                 Nic tak silnie nie stymuluje rozwoju mózgu, jak kreatywne zajmowanie się wszelkimi rodzajami sztuki. Dzieci powinny możliwie dużo tańczyć, śpiewać, lepić, rysować, malować i przede wszystkim bawić się ze sobą.

Zajęcia są dedykowane dla dzieci od trzeciego roku życia i młodzieży.

Regularne zajęcia trwają od początku września do czerwca.

W wakacje (lipiec sierpień) organizujemy dodatkowe zajęcia dla chętnych pozostających w mieście.

Pracujemy w małych 6-7 osobowych grupach- dzięki czemu każdy podopieczny traktowany jest indywidualnie.

Nasza pracownia jest profesjonalnie wyposażona.

Zajęcia trwają 60, 90, lub 120 minut.

Odbywają się cyklicznie raz w tygodniu.

 

Asia Kozikiewicz

                       Urodziłam się w 1967 roku w Katowicach                                 w znaku zodiaku wodnika. 

Dyplom obroniłam w 1992 roku na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych Kraków na Wydziale Grafiki w Katowicach.

Moje obrazy są kolorowe ponieważ kolor ma dla mnie duże znaczenie,  przedstawiam życie codzienne, otaczające pejzaże, martwe natury, portrety przyjaciół i rodziny.

Ulubiona technika : malarstwo olejne, rysunek, collage, kompozycje przestrzenne (technika własna). Wspólnie z mężem Januszem od 1991 roku prowadzimy pracownię plastyczną dla dzieci i młodzieży.

Janusz Kozikiewicz

Urodziłem się w 1961 r w Katowicach. Dyplom 1987 roku ASP Kraków zamiejscowy wydział grafiki w Katowicach. Ekspresyjne malarstwo wielkoformatowe o tematyce miejskiej panoramy miast istniejących bądź fikcyjnych pejzaże górskie w technice malarstwa olejnego, mieszanej gwaszu i rysunku. Wspólnie z żoną Asią od 1991 roku prowadzimy pracownię plastyczną dla dzieci i młodzieży.

aktualności

 

regularna zajęcia trwają od 2 września 2019 do 27 czerwca 2020

serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież lubiącą rysować i malować,lepić w glinie, pragnące rozwijać swoje umiejętności, pielęgnować swoją pasję, bawić się i relaksować - tworzyć.


 

1 / 3

prace zespołowe

studium postaci

happening

nasza pracownia

kopie obrazów

tematy dodatkowe

prace abstrakcyjne

rysunek

ceramika

 prace konkursowe lureatów konkursów

Załącznik

REGULAMIN PRACOWNI FORMART:

 

Pracownia realizuje  autorski program nauczania obejmujący zagadnienia z zakresu technik malarskich, rysunku i ceramiki .

Zajęcia są prowadzone przez Joannę Kozikiewicz (artysta grafik) i Janusza Kozikiewicza (artysta grafik)

Zajęcia odbywają się cyklicznie raz w tygodniu o stałej porze trwają odpowiednio od wyboru 60 minut, 90 minut lub 120 minut od 2.09.2019-27.06.2020.

Zajęcia odbywają się w pracowni FORMART w Katowicach przy ulicy Warzywnej 34

Cena obejmuje planowane zajęcia w obrębie miesiąca kalendarzowego z wyjątkiem podanych w zgłoszeniu terminów w których zajęcia się nie odbędą, koszt materiałów do realizacji tematów, wypalanie i szkliwienie ceramiki z wyłączeniem materiałów do malarstwa olejnego (podobrazia i farby olejne).

Nieobecność na zajęciach, bez względu na czas trwania i przyczynę nie stanowi podstawy do zawieszenia płatności, bądź ich zmniejszenia. Obowiązuje jeden miesiąc wypowiedzenia.

Istnieje możliwość uzupełnienia nieobecności tylko w przypadku gdy nieobecność była zgłoszona co najmniej dzień wcześniej .

Zapewniamy opiekę i wsparcie w realizacji projektów.

Zajęcia są dedykowane do dzieci od trzeciego roku życia i młodzieży.

Warunkiem uczestnictwa jest umiejętność rozstania się z rodzicami na czas zajęć- dzieci pozostają na zajęciach bez rodziców/opiekunów.

Konieczne jest poinformowanie o problemach zdrowotnych i alergiach które mogą zaistnieć podczas pobytu w pracowni FORMART.

 

WYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH WRAZ

Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ

Wyrażam zgodę na przetwarzanie:

 

£ moich danych osobowych – imię i nazwisko opiekuna prawnego/rodzica

£ moich danych osobowych oraz danych osobowych kursanta – zaznacza osoba zgłaszająca niepełnoletniego dziecka  zawartych we wniosku/ Umowie w zakresie :

 

 1. imię i nazwisko,
 2. adres e-mail,
 3. numery telefonów,
 4. adres zamieszkania,
 5. data urodzenia , wiek
 6. imię i nazwisko właściciela konta  bankowego oraz numer konta bankowego

 

oraz przyjmuję do wiadomości, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, że:

1) Administratorem danych osobowych podanych we wniosku/Umowie  jest PRACOWNIA    RYSUNKU    MALARSTWA    I    CERAMIKI  FORMART  ul.  Warzywna 34 Katowice.

2) Dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb :

 •  zawarcia i wykonania zawartej umowy na świadczenie usług oferowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
 •  realizacji zadań dydaktycznych wynikających z zawartej Umowy na usługi szkoleniowe stanowiące ofertę Pracowni Rysunku  Malarstwa i Ceramiki   FORMART (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
 • komunikacji biznesowej, w tym w celu oferowania produktów i usług pracowni, co bezpośredniego wynika z prawnie uzasadnionych interesów Administratora  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • w innym celu i zakresie, jeżeli Administrator uzyska na to odrębną  pisemną zgodę  ( z art. 6 ust.1 lit. a)
 • w celach archiwalnych na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych (art.6 ust.1 lit a RODO) oraz obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

3) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres  na jaki została zawarta umowa , a gdy zostanie ona  rozwiązana   lub wygaśnie  dopóki nie upłynie okres na zgłaszanie wynikających z niej roszczeń  lub  nie wygaśnie obowiązek archiwizacyjny wynikający z przepisów księgowo-podatkowych.   Dane  możemy przekazywać podmiotom , które będą z nich korzystać na zlecenie Administratora, w tym biurom rachunkowym  podwykonawcom świadczących usługi informatyczne.

4) Państwa dane osobowe Administrator  może przekazywać organizatorom konkursów plastycznych, podwykonawcom usług dydaktycznych

5) Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

6) Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody na przetwarzane danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77.

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ,  jednakże konieczne w celu zawarcia umowy i  uczestniczenia kursanta  w zajęciach  organizowanych przez  Pracownię    Rysunku   Malarstwa    I    Ceramiki  FORMART.

 

 

Wyrażam zgodę i przyjmuję do wiadomości

 

……………………………… ……………………..………………………..………………………………….

 

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego kursanta

 

                                                

Kontakt

FORMART

+48 501 412 942, +48 509 223 517

formart@vp.pl

Adres

ul.Warzywna 34

40-545 Katowice Polska